Title Gölbaşı Gölleri Havzası’nın (Adıyaman) Vejetasyonu
Authors Çiğdem EGİLMEZ,Ahmet Zafer TEL
Abstract Gölbaşı Gölleri Adıyaman il sınırları içindedir. Bu çalışma 2011-2013 yılları arasında yapılmıştır. Sintaksonomik çalışmalar esnasında 39 familya, 109 cins ve 136 taksa tespit edilmiştir. Araştırma alanının endemizm oranı % 5’tir. Alanın vejetasyonu Braun-Blanquet metoduna (1932) göre incelendi. Bu çalışma sonucunda 67 örnek parsel değerlendirildi, 7 bitki birliği tespit edildi. Tespit edilen birliklerin hepsi bilim dünyası için yenidir. Birlikler ve onların bağlı oldukları üst kategoriler aşağıdaki gibidir: Querceta ilicis Br.-Bl. 1947 Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1931 em. Rivaz- Martinez. 1975 Quercion frainetto Horvat, 1954 1. Astragalo brachypterii - Quercetum cerridis ass. nova Quercion calliprini Zohary 1962 2. Astragalo campylosemae - Quercetum brantii ass. nova 3. Helleboro vesicarii - Styraxetum officinalidis ass. nova Molino-Arrhenatheretea elatioris R. Tx. 1937 Arrhenatheretalia elatioris Pawl. 1956 4. Dactylorhizo ibericae - Bolboschoenetum maritimi ass. nova Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941 Phragmitetalia Koch 1926 Phragmition communis Schmale 1939 5. Dryoptero pallidae - Numpharetum luteae ass. nova 6. Galio cassii - Phragmitetum australidis ass. nova Astragalo–Brometea Quezel 1973 7. Lathyro gorgonii - Juncetum inflexi ass. nova
Keywords Gölbaşı Gölleri Havzası,Sintaksonomi,Vejetasyon,Ekoloji,Adıyaman
Journal BIBAD - Research Journal Of Biological Sciences
Issue Issue 2
Page 33-50
Year 2016
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 40 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center